ประชุมทวิภาคีเพื่อพัฒนากลไกการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ

ประชุมทวิภาคีเพื่อพัฒนากลไกการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ

มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนกองทุนโลก ร่วมกับ มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาประเทศเมียนมาร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการส่งต่อผู้ป่วยและการสะท้อนผลระหว่างประเทศบริเวณชายแดนจังหวัดระนอง ประเทศไทย และเกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทวีสินค้า โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง โดยมีนายแพทย์กัมพล ลิ่มทองนพคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยะภูมิโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง เป็นประธานในการเปิดประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับทวิภาคีเพื่อพัฒนากลไกและความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และมาลาเรีย ระหว่างประเทศบริเวณชายแดนจังหวัดระนอง ประเทศไทย และเกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีผู้ประสานงานหลัก และเจ้าหน้าที่ส่งต่อ มีระบบการติดตามผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพ

เวทีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนจำนวน 35 ท่าน ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 6 จังหวัดระนอง กระทรวงสาธาณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่สาย โรงพยาบาลเชียงแสน เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเกาะสอง ประเทศเมียนมาร์