CUTTING EDGE MEDICINE AND ADVOCACY

REGARDESS OF ABILITY TO PAY

ทำแบบสอบถาม

จำนวน 10 ข้อ

ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที

โทร. 064 598 6112

Line ID: @ahfthailand

จันทร์-เสาร์ 10.00-19.00 น.

โกลฟคลินิก

โทร 092 414 9254

ทุกวัน 10.00-19.00 น.

AHF TALKS : อนาคตเยาวชนไทยกับเป้าหมายการยุติเอดส์

AHF TALKS : อนาคตเยาวชนไทยกับเป้าหมายการยุติเอดส์

หากเราลองมองลึกลงไปในระดับชุมชนและสังคม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเยาวชนไทยช่วงอายุ 15-29 ปี ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูง สาเหตุและสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ พฤต...

AHF TALKS : We will fight till the end of HIV/AIDS

AHF TALKS : We will fight till the end of HIV/AIDS

ปัจจุบัน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี หลายคนเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถขององค์กร หลายคนทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทำประโยชน์ให้กับคนในสังคม เราต่างรับรู...

AHF TALKS : ยุติเอดส์ปี 2030 เป้าหมายสำคัญของประชาคมโลก

AHF TALKS : ยุติเอดส์ปี 2030 เป้าหมายสำคัญของประชาคมโลก

ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่สามารถรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้หายขาดได้ และยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแต่ยังไม่ได้รับยาต้าน ที่น่าเป็นห่วงคือหลายคนไม่รู้สถานะตนเอง ทำให้เกิด...

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563

0 คนที่ได้รับการตรวจ
0 คนไข้ภายใต้การสนับสนุน
0 จำนวนถุงยางอนามัยที่แจก
0 หน่วยงานภายใต้การสนับสนุน

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษา 064 598 6112