Archives: Projects

โรงพยาบาลเลิดสิน
Project

โรงพยาบาลเลิดสิน

ที่อยู่: 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทร: 02 353 9800-1

โรงพยาบาลบางนา 1
Project

โรงพยาบาลบางนา 1

ที่อยู่: 1302 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เบอร์โทร: 02 746 8630

โกลฟคลินิค (Glove Clinic)
Project

โกลฟคลินิค (Glove Clinic)

ที่อยู่: 304 อาคาร L-Building (ติดโรงแรมเอเชีย) ชั้น 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทร: 02 219 3092  อีเมล์: [email protected] Facebook: gloveclinic

โรงพยาบาลบางละมุง
Project

โรงพยาบาลบางละมุง

ที่อยู่: 669 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เบอร์โทร: 038 411 551 โทรสาร 038 – 428464