โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

ที่อยู่: 33 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทร: 042 245 555

ภาคีการทำงาน