โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

ที่อยู่: 54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร: 043 009 900

ภาคีการทำงาน