สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย

Home / บทความทั้งหมด / สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย
สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย

จากสถิติในปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประมาณ 440,000 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 66 ล้านคน แม้ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีจะลดลงมากเมื่อเทียบกับอดีต แต่กลับพบว่าประชากรบางกลุ่มมีอัตราการติดเชื้อที่สูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป เช่น ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการ คนข้ามเพศ เยาวชน และผู้ใช้สารเสพติด นอกจากนี้ คู่นอนและคู่สมรสของประชากรกลุ่มดังกล่าว รวมถึงประชากรข้ามชาติ และผู้ต้องขัง ต่างล้วนมีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะยุติเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573 ด้วยการกำหนดเป้าหมายในระดับประเทศ อันได้แก่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อผู้ใหญ่รายใหม่ต่ำกว่า 1,000 รายต่อปี ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก

เพื่อดำเนินการตามนโยบายยุติเอดส์ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการป้องกันและรักษา อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการให้บริการโดยชุมชน ภายใต้หลักการ RRTTR: ซึ่งหมายถึง Reach (เข้าถึง), Recruit (นำกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่บริการสุขภาพ), Test (ตรวจหาการติดเชื้อ), Treat (รักษาด้วยยาต้านไวรัส) และ Retain (ทำให้คงอยู่ในระบบ)